Jump to content

Rabbimiz bir işi/oluşu farklı yollarla gerçekleştirmekte


Emre_1974tr

Recommended Posts

Fatır Suresi

43.Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH'ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH'ın sünnetinde bir sapma göremezsin.

Fetih Suresi

22 Eğer küfredenler sizinle savaşsalardı, sırtlarını dönüp kaçacaklardı. Sonra, bir dost da bir yardımcı da bulamazlardı.

23 Bu, Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu-yöntemidir. Allah'ın yol ve yönteminde (sünnet) hiçbir değişme bulamazsın.


Ayetlerde belirtilen "Allah'ın sünneti" kainat yasaları değildir. İlgili ayetler bütünlük içinde ele alındığında bahsedilenin Allah'ın temel dini emir ve uygulaması olduğu net bir şekilde görülmektedir.

Allah'ın varlığı ve birliğine iman, şirkten uzak durmanın zorunluluğu vb. temel inançlar tüm toplumlara iletilmiştir. Zaten ilk insandan itibaren sadece ve sadece İslam'ı sunmuştur bizlere Rab. Gerek içimizdeki(yaratılışta verilen) ayetler, gerekse kutsal kitaplar her zaman aynı ilahi temel bilgileri vermektedir.  Gelen din aynıdır ama bazen ayrıntılarında imtihan veya ceza amaçlı farklı emirler de söz konusu olmuştur. Geçmişte kimi yahudi toplumlarına tırnaklı hayvanların etlerinin veya Cumartesi çalışmanın yasaklanması gibi... Ya da yine buzağaya tapan topluma bir inek kesme emri verilmesi veyahut inkarcı Semud kavmine belli bir deveyi kesme yasağının getirilmesi gibi...Ama temel inanç ve emirler hep aynıdır.Şirk ve inkar her zaman en büyük günah, çalmak gibi birey hakkına zarar veren eylemler ise her zaman yasaktır.

Allah'ın dini değişmez, kulların bu evrendeki serüveni boyunca tek bir ilahi din(İslam) olmuştur. İnsanlar  Allah'ın dininin ismini (hatta kitaplarını değiştirip) Hıristiyanlık veya Yahudilik gibi asılsız adlar takmışlardır geçmişte ama gerçekte hepsine sadece İslam gelmişti ve tüm peygamberler Müslümandı.

Buna karşılık kainatın yasaları, yani Allah'ın yaratış yöntemi değişebilir, çok farklı örnekler sergilenebilir. Ve Kuran'da da anlatılan, "mucize" denilen kavram da genellikle bu evrenin düzeninin bizlere izin verdiği şeylerin dışında gerçekleştirilen iş-oluşlardır.

Kainat yasalarının dışına çıkmak zaten sadece Rabbin yapabileceği bir olaydır. Evrenin yasalarının sınırları içindeki mucizeler-deliller birgün bilim ve teknoloji sayesinde kullar tarafından da gerçekleştirilebilir. Ama asla, hiçbir kul fizik yasalarının dışında birşey yapamaz. Bu yüzden bir mucizenin insan yapımı değil de, Allah'ın gerçekleştirdiği evrensel bir delil olduğunu asıl bu sıradışı olaylar göstermektedir.

Adem ve İsa'nın "anne+baba=doğum" olmadan yani cinsellik(seks) olmadan yaratılması(atasız doğrudan can verilme), ölülerin diriltilmesi, İsa'nın çamurdan yaptığı şekillere  can verilmesi, Musa'nın asasının yılana dönüşmesi vb. ayetlerin verdiği örnekler açıkça Allah'ın gerçekten sınırsız kudrete sahip olduğunu ve kendi koyduğu yasalara tabi olmadığını ispatlamaktadır.

Kainat yasası dediğimiz şey Rabbimizin "yapış şeklidir" aslında.Sürekli aynı şekilde yaptığına tanık olduğumuzdan dolayı biz onu otomatik gerçekleşen ve değişmez bir şey gibi algılıyoruz.  Buna karşılık Allah bize "bakın bunu aslında ben yapmaktayım ve dilersem tam tersi şekilde de yapabilirim" dersini vermekte, ayetlerde anlattığı bu yaşanmış öykülerdeki mucizelerle. Ve hiçbir düzene veya güce bağlı kalmak zorunda olmadığını, bu düzenleri yaratanın da kendisi olduğunu tekrar tekrar gösteriyor.

Ali İmran Suresi 49 Onu, Beniisrail’e şöyle konuşan bir resul yapacak: “Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde birşey yapar, ona üflerim de Allah’ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah’ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır. ”


Maide Suresi 110 Hani, Allah şöyle demişti: "Ey Meryem`in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs`le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap`ı, hikmeti, Tevrat`ı, İncil`i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: "Açık bir büyüden başka bir şey değil bu. "


Görüldüğü üzere yine tıpkı Adem, İsa ve "ahiretteki insanların" yaratılışında olduğu gibi, bu ayetlerde anlatılan İsa Peygamberin mucizelerinde kuş ve benzeri canlıların yaratılması da sıra dışıdır. Hatta  doğrudan topraktandır. Başka bir canlıdan türetilme söz konusu olmadığı gibi, anne ve baba, yani cinsellik bile yoktur bu özel yaratışlarda. Ahiretteki yaratılışın da aynı bu şekilde olmakta olduğu da defalarca vurgulanmaktadır yine Kuran`da. Hele ki evrenin yaratılışının da "yoktan" olduğu göz önünde bulundurulacak olursa, Allah'ın çeşitli şekillerde yarattığı ve buna karşılık "düzen dediğimiz fizik yasalarının" ise sadece belli bir alanı kapsadığı daha iyi fark edilebilir.

A'raf Suresi     107     Bunun üzerine Musa, asasını yere attı; birden korkunç bir ejderha oluverdi o.

A'raf Suresi     117     Biz de Musa'ya şöyle vahyettik: "Hadi at asanı!" Bir de ne görsünler, asa, onların ortaya getirdikleri şeyleri yalayıp yutuyor.Panteist felsefedeki evren=tanrı anlayışında kainat yasaları tanrısal, değişmez kutsal şeyler zannedilmekte ve bazı kişilerce onlara da tapınılmaktadır  maalesef. Ama gerçekte ise evren de yoktan yaratılmış bir kuldur. Ve kainat düzeni dediğimiz şey de, yine gerçekleştiricisi Allah tarafından değiştirilebilir ve hatta ayetlerde sunulduğu üzere zaman zaman değiştirilmişlerdir.

Bir başka "delil" daha verelim:

Bakara Suresi 259 Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları çökmüş, duvarları-damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti: "Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak?" Bunun üzerine Allah, o kişiyi yüz yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti. "Ne kadar bekledin?" demişti. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim." dedi. "Hayır, dedi, aksine sen, yüz yıl kaldın. Yiyeceğine, içeceğine bak! Henüz bozulmamış. Eşeğine bak! Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara." İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi o: "Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum."


Benzer bir Mucize de Musa'nın döneminde sunulmuştur:

Bakara Süresi

72. Siz bir adam öldürmüştünüz de onunla ilgili olarak çekişip duruyordunuz. Oysaki Allah, sizin sakladıklarınızı ortaya çıkaracaktı.

73. Şöyle dedik: "Kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun." İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.


Kainatın yoktan var edilmesi zaten öncesiz yaratılmanın, mucizenin en muhteşem örneğidir:

O (Allah) Evren'i (Gökleri) ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca "Ol" der, o da hemen oluverir.

2-Bakara Suresi 117


İlk insanın  yaratılması toprak ve su denilen materyallerden gerçekleşiyor ama  bir canlıdan gelmediğinden dolayı o da düzen(cinsellik ve doğum) dışıdır. Burada sunduğum   diğer bazı örneklerde  de durum böyledir. Ayrıca ahiret evreni(Rabbin Katı) için olan ikinci yaratılışta da yine cinsellik ve doğum olmadan insanları canlandırma, yani topraktan yaratma olayı vardır.


29: 19 ALLAH’ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolaydır.


29: 20 De ki, “Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün. ” Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH’ın her şeye gücü yeter. 


Tabii bu  fizik yasalarının dışında gerçekleşen olayların yanı sıra, içinde gerçekleştirilen mucizeler de vardır. Ama dediğimiz gibi bu tür olaylar birgün bilim ve teknoloji sayesinde insanlar tarafından da gerçekleştirilebilir (ve gerçekleştirilmektedir de). Madde görünmez yapılabilir, hastalıklar iyileştirilebilir, ateşte yanmayan malzemeler üretilebilir, yağmurlar yağdırabilir(hava durumuna müdahale), deniz yarılabilir vs... Ama kainat yasalarının dışına çıkmak asla hiçbir kul tarafından bilim veya teknoloji ile gerçekleştirilemeyecektir. Hiçbir zaman yoktan var edemeyecekler,  bir asayı canlı bir hayvana dönüştüremeyeceklerdir. Bir tek Allah bunları yapabilmektedir, işte bu sebepten dolayı asıl bu (fizik yasalarının dışında, düzen dışı gerçekleşen) mucizeler delilin O'nun tarafından geldiğini gözler önüne sermektedir.

Yoksa bir ileri medeniyet, bilimde geri kalmış bir topluma teknolojik olaylar sunsa bu da mucize olarak anlandırılır, bu ilkel toplumun onların söylediklerine iman etmesi beklenirdi. Hayır, asıl mucizeler yani deliller, fizik yasalarının dışında gerçekleşenlerdir. Zaten kulları, elçilerin getirdiklerine iman etmekle yükümlü kılan başlıca nedenlerden biri budur(diğeri de içimizdeki ayetlerle uyumlu ayetler/kitaplar sunmalarıdır). Getirdikleri çağlarüstü yani evrensel kanıtları/ayetleri hiçbir kul hiçbir zaman gerçekleştiremez.

Yüce Yaratan'ın belli bir fiziki sisteme bağlı kalmak zorunda olmadığını  bu mucizeler yoluyla görmemiz, O'nun ortak koşulamaz, özgür iradeye sahip tek efendi olduğunu tam olarak  algılamamızı sağlamakta.

Tekrar şuna dikkat edilmeli; bu düzen dışı olan  gelişmeler/mucizeler de aslında Allah'ın planının parçası. Bir işi birden fazla yöntemle/yolla gerçekleştirmesidir  bu olanlar... Nasıl ki "yoktan yaratma" , "doğrudan topraktan yaratma", "canlıdan türetme(doğum)" , "ahiret evreninde herkesi topraktan yaratma" gibi farklı farklı canlandırma yöntemleri uyguluyorsa, örneğin insanlara vahyetmede de birçok yöntem kullanmaktadır:

Şura Suresi     51     Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. Yüceler yücesi O'dur; hüküm ve hikmet sahibi O'dur.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Sınırsız güce ve özgür iradeye sahip olan Rabbimiz bir şeyi sınırsız farklı yöntemlerle gerçekleştirebilir. İşte bize sunulan delillerle de buna şahit olmamız sağlanmaktadır.

Selam ve sevgiler

Link to comment
Share on other sites

Allah'ın bir iş yaptığı falan yok elbette , ama güneşi allah doğuruyor diye kendini inandırırsan öyle zannedersin sadece.

Örneğin allahın bir iş yaptığını kimse ne görmüş nede şahit olmuştur. Çünkü yapan allah değil kibele tanrısıdır. Al sana ispat, hergün güneşi doğuran kibeledir. Çünkü Kibele kendisiyle çelişmez ama allah her beş cümlede bir çuvallıyor.

Allah kendi kendine şirk de koşuyor. Aracılar kiraliyor. Adına da elçi diyor. İnsanlarla doğrudan iletişime geçemiyor da aracı gönderiyor. Üstelik o aracıya tüm yetkiyi de veriyor.

İşte allah hem putperest bir müşrik aynı zamanda müslüman, aynı zamanda da Ateisttir. 

Sanırsam iyi işleri Ateist kimliği ile yapıyor , kötülükleri müslüman kimliği ile yapıyor... Olamaz mı?

Link to comment
Share on other sites

4 dakika önce, somebody yazdı:

Sanırsam iyi işleri Ateist kimliği ile yapıyor , kötülükleri müslüman kimliği ile yapıyor... Olamaz mı?

Olur, bal gibi olur.:D

Şahsen ben ikna oldum.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...