Jump to content

Kainatı Veya Zihninizi Put Edinmeyin


Emre_1974tr

Recommended Posts

Son günlerde yine, insanlara düşünce gücüyle hayatlarını yönetebilecekleri ve kaderlerinin tanrıları olduğu gibi safsatalar bolca aşılanmaya başladı.İçine girdiğimiz 10 yıllık mistik periyodun da etkisiyle bu tür inançlara eğilim daha da artmaktadır maalesef.

Sürekli olarak belirttiğimiz gibi, ruhçu öğretinin temellerinden olan, insanın tanrısal varlık olduğu hurafesi;  tıpkı panteizm, ruhbanlık, evrim, reenkarnasyon veya çilecilik gibi binlerce yıldır insanlığa benimsetilmeye çalışılmıştır. Çoğu zaman da bu, din alet edilerek yapılmıştır bazı güçlerce. Hinduizm, Kabala veya Tasavvuf gibi adlar altında hep bu ruhçu öğreti, çeşitli versiyonlarıyla insanlara verilmeye uğraşılmaktadır.

Amaç hep aynı, insanları farkına varmadan(ya da vararak) çok tanrıcı yapmak, hatta kendilerine ve tüm evrene tapınmalarını sağlamak...

Günümüzde özellikle Spiritualizm veya New Age adıyla bir kez daha zihinlere yerleşme eğilimindedir yine aynı putperestlik.

 İşte bu Ruhçu öğretinin içyüzünü anlattığımız videomuzun linkini de yeri gelmişken tekrar vereyim:


http://www.youtube.com/watch?v=va4L78ls6rc

***

Düşünce gücü ile zenginlik ve diğer isteklerimize kavuşabileceğimiz, başımıza gelecek olayları yönlendirebileceğimiz iddiasında olan birçok kitap türemiş durumda tüm dünyada. Ve açıkça veya dolaylı yoldan aslında insanların yaratıcı(tanrı) olduğu  zırvalığı tüm dünyaya yayılmaya çalışılmaktadır...

Ve ilginçtir, insanların bir kısmı ya bu inancın ne anlama geldiği üzerinde kafa yormadıklarından dolayı, ya da kendilerini kutsal  varlıklar olarak görme ve şirk koşma eğiliminde olduklarından dolayı pek bir arzuyla bu tür iddiaların peşinden gidiveriyor.

Gerçekte ise, alemleri yoktan var eden Rabbimizin yarattığı hiçbir kulun(kainat da dahil olmak üzere) hiçbir yaratıcılığı ve ortaklığı yoktur:

***
Fatır Suresi 3 Ey insanlar, Allah'ın, üzerinizdeki nimetini anın! Allah'tan başka yaratıcı mı var? Sizi gökten ve yerden rızıklandırır. O'ndan başka ilah yoktur. Hal böyle iken nasıl oluyor da yüz geri çevriliyorsunuz?

Tur Suresi 35 yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır?

Vakıa Suresi 59 siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa yaratıcılar bizler miyiz?

***

Başımıza gelen herşeyi, hakettiklerimiz ve imtihanımız doğrultusunda  yüce Allah yönlendirir ve yaratır:

***
Şura Suresi 30 Size gelip çatan her musibet ellerinizin kazandığı yüzündendir. Allah birçoklarını da affediyor.

Teğabün Suresi 11 Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah'a inanırsa allah o'nun kalbini doğruya ve güzele kılavuzlar. ve allah her şeyi en iyi biçimde bilmektedir.

***

Sadece, eşsiz Rab kaderin efendisidir . İnsanlar tüm mallarını, teknoloji ve düşüncelerini biraraya da getirseler asla buna ortak dahi olamazlar:

***
Nisa Suresi

78. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır. Titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile. Onlara bir iyilik isabet ettiğinde, "Bu, Allah katındandır!" derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda, "Bu senin yüzündendir." derler. De ki: "Hepsi, Allah katındandır." Şu topluluğa ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!

79. İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter.

***

Evrenimizde ve de ahiret evreninde cennetteki tüm nimetleri yaratan ve bizlere sunan sadece O'dur(ve bu evrenleri de yaratan yine sadece Allah'dır). Eğer Rabbimiz sürekli bize ikramda bulunmasa büsbütün mahrum kalırız:

***
Vakia Suresi

62. Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!

63. Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

64. Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65. Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:

66. “Muhakkak biz çok ziyandayız!”

67. “Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!”

68. İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

69. Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..

71. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

***

Düşüncelerimizin yoğunlaşmasının, yani beynimizin gücünün olayları şekillendirmede bir rolünün olmadığının iyice bilinmesi gerekiyor. Zaten dediğim gibi eğer bir insan böyle zannediyorsa, yani örneğin olayları zihninin bir rüya gibi yönettiğini düşünüyorsa aslında bilmeden de olsa kendine tapıyor(ya da ortak koşuyor) demektir.

***
Nahl Suresi        37      Sen onların iyiye ve doğruya ulaşmalarını tutkuyla istesen de Allah, saptırdığına yol göstermez. Hiçbir yardımcıları da olmaz onların.

Sebe Suresi 54. Artık kendileriyle, iştahla arzuladıkları şey arasına engel konmuştur. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi. Gerçek şu ki onlar, tutarsızlığa iten bir kuşku içindeydiler
.
***

Görüldüğü üzere olayların gidişatında önemli olan insanların çok arzulaması, düşünceleri değil, Rabbimizin dilemesidir.

Aynı şekilde, belirttiğimiz üzere kainat da bizler gibi yaratılmış olan bir kuldur ve onun da yaratıcılığı, bir tanrısal yanı yoktur. Yani ruhçu öğreti türevlerinde öğretilen "düşüncelerinle isteklerini sipariş ver ve evrene gönder, er geç yerine getirecektir" gibi iddialar da tamamen saptırıcı ve şirki arzulayan hurafedir. İnsanın kendine ve kainata tapmasını hedefleyen tuzağın parçasıdır tüm bunlar. Çok açık bir şekilde insanlar ve evren tanrı yerine koyuluyor (panteizm tuzağının bir uzantısı zaten bu hurafeler de).

Nahl 56 Tutuyor, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz.İnsanların bir şeyi dileme-isteme olayı bile Allah'ın izniyledir ve planının bir parçasıdır(hangi şıklar karşısında özgür irademizle neyi istiyeceğimizi biliyor Rabbimiz):

***
İnsan Suresi        30      Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
   
Tekvir Suresi     29     Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

Fetih Suresi        11      Bedevilerden, geri bırakılmış olanlar sana şöyle diyecekler: "Bizleri, mallarımız ve ailelerimiz oyaladı. O halde bizim için Allah'tan af dile." Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki: "Allah size bir zarar dilerse, yahut bir yarar murat ederse, O'nun sizin için dilediğine kim engel olabilir?" Doğrusu şu ki, Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

***

 İnsanlar bazen yaşayacakları olayları hissedebiliyor ve bu doğrultuda düşüncelere dalıyorlar.Kaderleri doğrultusunda korku veya arzuları olabiliyor. Sonra çok istedikleri veya korktukları şeyler gerçekleşince bunları zihinlerinin gücüyle kendilerinin yarattıklarını zannedebilmektedirler.Hayır, bunlar zaten gerçekleşecekti Allah tarafından. İnsanların zihin gücüyle hiçbir katkısı ve ortaklığı söz konusu bile değil .Biz kullar sadece dualarmızla O'ndan isteyebiliriz  hepsi o kadar. Yani bir olayı, biz ondan korktuğumuzdan veya çok istediğimizden dolayı beyin gücüyle  kendimize çekiyor falan değiliz. Herşeyi, yaratıcımız Rab gerçekleştirmekte. Düşünsenize, sizi korkutan veya canınızı sıkan şeyle ilk tanıştığınızda, nasıl birşey olduğunu bile bilmiyordunuz. Ama yine de başınıza gelmişti...

Hatta bazı başınıza gelen musibetlerin farkına dahi varmıyorsunuz.

Herşeyi vücuda getiren sadece yüce Yaratan olduğuna göre arzularımızı gerçekleştirmesi, gerçek kurtuluşa ulaşmamız için yalnızca O'na yönelmeliyiz:

***
Bakara Suresi        45      Sabra ve namaza/duaya sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir.

Meryem Suresi        48      "Sizden de Allah dışındaki yakardıklarınızdan da ayrılıyorum; Rabbime dua edeceğim. Umarım, Rabbime yakarışımla bahtsızlığa düşmem."

Secde Suresi        16      Yanları yataklarından uzaklaşır; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da dağıtırlar.

Mümin Suresi        14      Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız O'na özgüleyerek, Allah'a dua edin!

Fatiha Suresi        5      yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bakara Suresi        107      Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir velî vardır ne de bir yardımcı.

Nahl 53 Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zorluk/keder dokunduğu zaman yalnız O'na yakarırsınız.    

***

Rabbimiz hurafeleri-zanları terk edip, delile dayalı gerçek bilgiye-inanca yönelmemizi emretmektedir:

***
İsra Suresi

36. Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur.

Ali İmran Suresi     151     Allah’ın, kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koştukları için, küfre sapanların kalplerine korku salacağız.Barınakları ateştir onların.Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer!

***


Ve hep belirttiğim üzere; Allah'ın dışında bir güçten isteklerimizin gerçekleşmesi yolunda dilekte bulunmak demek, o şeye tapmak, ortak koşmak anlamına gelmektedir. Bu ister bir türbe olsun, ister bir canlı veya heykel olsun, isterse de kainat veya zihnimiz olsun fark etmez. Hiçbir  kutsallığı ve yaşamla ilgili gücü yoktur bu  kulların, yaratılmışların. Ve bu durumun bir istisnası bile söz konusu değildir.

Bir de zihnimizin bedenimiz üzerindeki etkisi ile bu zihin gücüyle olayları yaratma konuları birbirine karıştırılabilmekte. Yani zihnimiz örneğin bağışıklık sistemimizin güçlü veya zayıf olmasına, hastalıkların iyileşmesine yardımcı oluyorsa, ya da beynimizin telepati vb. özellikleri varsa, sanki bunlar diğer konulara da delil gibi sunulup, aralarında bir bağlantı varmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Zaten ruhçu öğreti bunu her alanda yapmaya çalışıyor.

***
İsra 67 Denizde size bir zorluk dokunduğunda, O'nun dışındaki tüm yalvardıklarınız ortadan kaybolur. Fakat O, sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. İnsan çok nankördür.

İsra  68 Peki, kara tarafında sizi yere geçirivermesinden yahut üstünüze çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin misiniz? Sonra kendinize hiçbir vekil bulamazsınız.

***

Gerçekten zorda kaldığında insanoğlu aslında çoğu kez Allah'a yönelir ve içten bir duayla yardım ister. Ve bunun sonucunda en zorlu anlarda bile herşeyin çabucak lehine döndüğünü deneyimler birçok kez. Aslında bu sıkıntıyı başa getiren de, gideren de sadece Rabbimizdir. Ama sıkıntı veya tehlike geçince yine eski haline dönüp ortak koşmaya başlar çoğu insan. Herşeyi yaratıp yönetenin kim olduğunu görmezden gelmeye çok hevesli insanoğlu ilginç bir şekilde. Hem de defalarca işin gerçeğini anlatan-gösteren olaylar yaşadığı halde... Kimi zaman kendisini düzlüğe çıkaranın şans olduğunu zanneder, kimi zaman da beyin gücü vs. ile bunu kendisinin gerçekleştirdiğini iddia edecek kadar raydan çıkar. Ya da daha başka ortak koştuklarının yardım ettiğini düşünmeye başlar...

***
Zümer Suresi  49. İnsana bir kötülük dokunduğu zaman bizi çağırır; ancak ona bir nimet verdiğimiz zaman ise: "Bu, bana bilgimden dolayı verilmiştir," der. Aslında o bir testtir, ne var ki çokları bilmez.

Mülk Suresi 21 Peki, O, rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak? Hayır, bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler.

***

Bu arada panteist inanç içerisinde olanların, yani kendilerini ve kainatı Allah'ın parçası olarak görenlerin yanılgısına şu ayetler de güzel cevap vermektedir:

***
İhlas Suresi 3 Ne doğurmuştur o, ne doğurulmuştur!
***

(Allah ne bir şeyden türemiştir, ne de kendinden birşey türetmiştir.Yarattıklarını tamamen kendisinden ayrı, başka bir deyişle yoktan var etmiştir.)

***
6:101 Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi o yaratmıştır ve o, her şeyi bilendir.

Enam suresi 1 Hamt Allah`adır! o ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. Sonra, gerçeği örtenler bunları Rablerine denk tutuyorlar.

***

Rabbimiz herşeyi kendisinden ayrı yani yoktan yarattığından dolayı hiçbir ortağı yoktur ve bu yüzden şirk en büyük günahtır.

Ve yaşadığımız dünya bir rüya veya hayal alemi değil, tamamiyle gerçektir:

***
Teğabün Suresi

3 Gökleri ve yeri gerçek olarak yarattı; sizi biçimlendirdi ve görünüşlerinizi güzel yaptı. Yalnız O'nadır dönüş.

İbrahim Suresi        19      Allah'ın gökleri ve yeri hak(gerçek) olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.

***

Ruhçuluğun insanlara aşılamaya çalıştığı düşüncelerin asılsız ve de uzak durulması gereken şeyler olduğu bilgisi ayetlerde defalarca vurgulanmakta görüldüğü üzere. Başka bir deyişle İslam'ın tam zıddıdır Ruhçuluk.


Ayrıca,  insanların yanlışlarından biri de başka insanların kendisi hakkında ne düşüneceği, onların gözüne girebilmek ve övgü veya onayını alabilmek için neler yapabileceği üzerinde kafa yorması ve hatta ömrünü bu uğurda geçirmeye çalışmasıdır. 

Aslında tek övgüsünü ve onayını almamız gereken yine yüce Yaratıcımız'dır.

Falanca kişinin hakkımızda ne düşüneceği değil, Rabbimizin hakkımızda ne düşündüğü üzerine kafa yormalı ve bu uğurda güzellikler üretmek için çalışmalıyız. Zaten Allah'ın rızasını kazanmak bu dünyada güzellikler üretmekten ve insanlara iyilik yapmaktan da geçtiğinden, yine bunun sonucunda iyi-güzel insanların hakkımızda olumlu düşünmesini sağlamış olma ihtimali de artacaktır.

Başkalarının gözündeki imajınız için çabalamanız  tamamen boştur. Hatta göreceksiniz ki sizin için falanca görüşte olan birisi, yıllar sonra  kendiliğinden tam tersi görüşe sahip oluvermiş. Hatta bazen bir bakmışsınız öyle yıllar sonra falan da değil, sadece birkaç saniye sonra tamamen değiştirmiş düşüncesini...

İnsanlardan değil yalnızca Yaratandan çekinilmeli. Allah'ın sevgisi ve takdirini hakedenlerden olmanın dışında kalıcı bir kazanç yoktur. Ahiret yaşantısını, yani sonsuz serüvenimizi belirleyecek olan da sadece budur. Ama dediğim gibi bunun yolu da aynı zamanda insanlara ve kendine iyilik yapmaktan geçmektedir.


***
Zümer Suresi        38      Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, yemin olsun "Allah!" diyecekler. De onlara: "Peki Allah dışındaki yakardıklarınız hakkında ne diyorsunuz? Allah bana bir zarar vermek istese, O'nun vereceği zararı uzaklaştırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese, O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki: "Bana Allah yeter! Tevekkül edenler O'na dayanıp güvenirler."

Zümer Suresi     52. ALLAH'ın dilediğine rızkı genişletip daralttığını bilmezler mi? İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

***

Zaten Allah'ın dışında başka şeylerden medet umanlar daha bu dünyada da sıkıntıları yaşamaya başlıyorlar. Belki hayatlarında belli bir süre işler yolunda gidiyor gibi gözükse de, günün birinde yani daha bu imtihan dünyasında bile işlerin sarpa sardığını görmeye başlıyorlar.

***   
Tevbe Suresi        118      Geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, öz benlikleri kendilerini sıkıştırmıştı; Allah'ın öfkesinden kurtulmak için yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını fark etmişlerdi. Sonra onlara tövbe nasip etti ki, eski hallerine dönsünler. Hiç kuşkusuz, Allah, tövbeleri çok çok kabul eden, rahmeti sınırsız olandır.
   
Yunus Suresi     107     Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldıracak olan başkası değil, yine O'dur. O sana bir hayır dilerse, O'nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarından dilediğini lütfuyla nasiplendirir. Gafûr'dur O, Rahîm'dir.

***

Allah bize bu dünyada güzellikler-ödüller sunarken veya  bazı sıkıntılar tattırırken-cezalandırırken, bilincimizi bu durumla uyumlu frekans içine sokabilir. Başka bir deyişle; yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız doğrultusunda bir zihin haline sahip olabiliriz bazen. Ama yine burada bizim düşüncelerimiz doğrultusunda gerçekleşmiyor olaylar, sadece, olacaklarla uyum içerisinde oluyor bazen düşünsel dünyamız.

Ayrıca Allah'tan başka hiçbirşeyden korkmamak gerektiğinden, bunun ihlali, yani başka şeylerden aşırı korkulması, bir ceza olarak da o kişiye Rabbimiz tarafından yaşatılabilir. Ve yine burada o kişinin düşünce gücü vs. söz konusu değildir. Var eden ve yöneten her zaman tektir.

Ayrıca dikkat edin, birçok kez, korktuğumuz şeyler başımıza gelmiyor, tam tersine onlardan korunuyoruz. Ya da çok istediğimiz şey birçok kez gerçekleşmeyebiliyor. Zaten düşünce gücü olayı gerçek olsaydı dünyada fakirlerin veya başka sıkıntıları olanların birçoğunun bu durumları hep sürmezdi. Çünkü çoğu içten bir şekilde sıkıntılarını aşmak istiyor.Ama bunu yapabilecek tek bir varlık vardır, o da tüm nimet ve sıkıntıları veren, ahirette de yine herkesi hakettiğine göre cennete veya cehenneme koyacak olan, yönetiminde ortağı bulunmayan   Rabbimizdir. Zaten hiçbirşey kendiliğinden olmuyor, iyi veya kötü başa gelen her olayı O yaratmaktadır. Kainatı yoktan var eden ve içindeki tüm iş ve oluşların da  yöneticisi, yaratıcısı tektir.

Yüce Allah  ortak koşmayı affetmediğini yine ayetlerinde şöyle bildirmektedir:

***
Nisa Suresi        116      Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.
***

Bu bağlamda, özellikle yapılmaması gereken şey olan ortak koşmak, Allah'tan başka yaratıcı güç kabul etmek ve ondan medet ummak davranışının bu türevini; yani düşünce gücüyle olayları yönlendirebileceğiniz inancını/hurafesini de tamamen terk etmek gerekmektedir.

Zaten putlara tapanlar da o heykellerin kendilerini değil, temsil ettikleri şeyleri yaratıcı güç olarak görüyorlardı ve birçoğu da panteist felsefe içinde bunu yapıyordu. Yani o gücün Allah'ın bir parçası veya yansıması olduğunu sanıyorlardı. Günümüz putperestlerinde de durum yine aynıdır...

Yine söyleyelim; Tasavvuf yoluyla bu inanç, İslam dünyasına da benimsetilmeye çalışılmıştı geçmişte. Ve kısmen de etkili oldular. Şimdi ise modern görünümlü maskelerle insanlara kendilerinin tanrı oldukları veya bir parçası/yansıması oldukları görüşü ustaca aşılanıyor. Amaç hep aynı: insanları şirke bulamak...

Söz Tasavvufdan açılmışken konuyla ilgili videomuzu da vereyim:

http://www.youtube.com/watch?v=CgaphLgwtMo

Tasavvuf ruhçuluğun İslam dünyasına sızabilmek için kullandığı truva atıdır.

Yani aslında  İslam dini ile taban tabana zıttır. Ama ayet cımbızlayarak, ayetlere sembolik anlamlar yükleyerek veya Kuran dışı kaynakları dine ilave ederek sanki Tasavvuf İslami birşeymiş gibi benimsetilmeye çalışıldı.
***
ARAF Suresi

16. Dedi: "Beni azdırmana yemin ederim ki, onları saptırmak için senin dosdoğru yolun üzerine kurulacağım."

17. "Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Bir çoklarını şükreder bulamayacaksın."

18. Allah buyurdu: "Çık oradan, yenik düşmüş ve kovulmuş olarak. Onlardan sana uyan olursa yemin olsun ki, cehennemi tamamen sizden dolduracağım."

***

Evet İblis insanların ayaklarını kaydırmak için din yolu üzerine kuruluyor ve şirk tuzağını çeşitli kapanlarla kuruyor. İnsanların çoğu da bu tuzağa yakalanıyorlar.   Başlarına gelen güzellikleri kendilerinin yarattığını sanan insanlar,  Allah'a şükretmeyecektir. Kendilerine ve/veya kainata pay çıkaracaklardır...

Günümüzde Ruhçuluk veya New Age gibi isimlerle de bilinen paganizm bu cinin öğretisidir gerçekte.

Bu durumu farkedip  kurtuluşa uzanmanın yolu yalnızca Kuran'ı dini kaynak edinerek ona sarılmaktan geçmektedir. Çünkü sadece Kuran korundu ve ruhçuluğun kollarını/vantuzlarını uzatamadığı yeryüzündeki tek sağlam dini kaynak odur.

Bu dünya hayatının amacı imtihandır, yani insanın içindeki iyilik veya kötülükle yüzleşmesidir. Bu yaşamın diğer işlevi de daha bu dünyadayken bazı küçük mükafat veya cezaları tatmaya başlamaktır. Bu kendimizle yüzleşmemiz sonucunda da ahirette itiraz hakkımız ortadan kalkmış oluyor. İçindeki kötülüğe defalarca bizzat tanık olan veya içindeki iyiliği deneyimleyen biri artık neden sonsuz cehennem veya cennete gittiğini biliyor olacaktır ahiret evreninde.

 Yaratılışımızda ve ayrıca sonradan kitap yoluyla bize verilen ayetlere sırtımızı dönmemek, tek tanrıcı ve iyi bir insan olarak imtihanımızı tamamlamaktır bizden istenen. Bu bağlamda; şu 2 günlük dünyada sözde çıkar elde etmek için hurafelerin peşinden gitmek gibi bir hataya düşülmemeli. Zaten şirk yani ortak koşma en büyük günah ve hata olarak,  hem dünyamızı hem de ahiretimizi cehenneme çevirmekten başka bir işe yaramayacak.

"Olayları ve hatta maddeyi-evreni kulların zihninin yarattığı-yönettiği" gibi safsatalardan tamamen sıyrılarak, herşeyi sadece Allah'ın yarattığını iyice idrak etmeli ve O'ndan başka bir Tanrı ve yöneticinin olmadığı gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Hiçkimse O'na ortak olamaz. Zaten İslam'ın üstüne basa basa vurguladığı konu bu iken, bunun tam tersi inançlara yani hurafelere yönelmek ahiretteki sonsuz geleceği mahvetmekten başka birşey değildir.

***
Bakara Suresi     22     O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için meyvelerden/ürünlerden bir rızık çıkardı. Artık bilip durduğunuz halde Allah"a ortaklar koşmayın.
***

Ve yüce Rab özgür iradesiyle dilerse korkularımızı, dilerse arzularımızı karşımıza çıkarır(ceza veya mükafat). O düşüncelerimizle yönlendirilecek bir hizmetçi değil, efendimizdir. Bizim veya başka bir yaratılmışın hiçbir payı yoktur O'nun yönetiminde. Herkesi hakettiğine dünya ve de özellikle ahirette kavuşturacaktır...

***
Hac Suresi        18      Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah'ın hakir kıldığına ikramda bulunan olmaz. Allah, dilediğini yapar.
***

Kainata, zihninize veya falanca puta geleceğinizle ilgili siparişler vermeye kalkma, yani onlara tapma hatasına hiçbir zaman düşülmemelidir.

***
En'am Suresi     148     Şirke batanlar şöyle diyecekler: "Allah dileseydi, ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık." Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: "Yanınızda, önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz.",
***


Ahirette sonsuza dek acı ve hüsrana yuvarlanmamak için, işte bu "düşünce gücüyle olayları yaratmak" veya "panteizm" gibi sinsi şirk inançlarından biranönce  sıyrılmalı, uzak durmalı kullar. Ruhçuluk ve uzantısı tüm putperest oluşumlara sırt çevrilmeli, safsatalara yaklaşılmamalıdır.

Gerçekten de hiçbir yaratılmışta tanrısallık ve efendilik yoktur.

Sadece Allah'a yönelmeli ve O'ndan istemeli, ibadetlerimizi de aksatmadan yerine getirmeliyiz. Hiçbirşeyi Rabbimize ortak koşmamalı, tüm yaratılmışların yoktan var edildiği gerçeğinin, yani diğer bir deyişle kulların Allah'tan tamamen ayrı olduğu gerçeğinin her zaman farkında olmalıyız.

İyilik ve iman üzere yaşamalı, yüce Rabbin emir ve yasaklarına uymalıyız.

Sonsuz ve gerçek kurtuluşun,  kalıcı nimetlere ve mutluluğa kavuşmanın tek anahtarı bu.

Ayrıca bu sır falan da değil, apaçık Kitabın apaçık ayetleridir.

***
Müminun Suresi 59 Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar,

Rad Suresi     22     Onlar, Rablerinin yüzünü arzulayarak sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık dağıtırlar ve kötülüğü güzellikle savarlar. İşte bunlar içindir ölümsüz yurt.

***

Namazınızı kılıp zekatınızı veriyor musunuz? İnsanlara iyilik ve hayırda yarışıyor musunuz? Sadece Allah'a yönelerek ve dini yalnızca O'na has kılarak yaşıyor musunuz? Hurafelerden ve haramlardan uzak durup  gerçek bilgi, bilim ve güzellik yolunda yürüyor musunuz? Rabbimizin tek korunan ve dolayısıyla tek dini kaynak olan Kitabı Kuran'ı (anlayarak kendi dilinizde) okuyor musunuz? Kısacası Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyor musunuz? İşte bu amellerimiz doğrultusunda  sadece Rabbimiz belirlemektedir  güzellikler içinde mi yoksa sıkıntılar içinde mi yaşayacağımızı... Hem bu dünyada hem de ahirette...Herkesi hakettiğine kavuşturan yalnız O'dur.


Selam ve sevgiler

Link to comment
Share on other sites

6 dakika önce, Emre_1974tr yazdı:

Son günlerde yine, insanlara düşünce gücüyle hayatlarını yönetebilecekleri ve kaderlerinin tanrıları olduğu gibi safsatalar bolca aşılanmaya başladı.

Anket yapsak 85 milyon içinde bu dediğine inanan ancak 100 bin kişi filan çıkar. Bütün yazıyı bu saçmalık üzerine mi kurguladın? 

Zaman israfı bir yazı olmuş. Berbat. 

Link to comment
Share on other sites

Emre algı yapıyorsun ve terimleri eğip büküyorsun.

Put demek önünde secde edilen , tapınılan, sorgulanmayan demektir.

Kimse zihnine tapmaz yada evreni sorgusuz olarak görmez. Tam tersine zihin ve evren sorgulanır.

Asıl put senin allah dediğin hayalettir. Hayaletleri put edinme emre.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...