Jump to content

Proton ve Elektron


Predictor

Recommended Posts

İnsan vücudunun temel yapı taşları 6 maddeden oluşur:

Hidrojen, karbon, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür.

Bu maddeler neyden yapılmıştır?

Bunun için elementlerin periyodik tablosuna bakmamız gerekiyor. Periyodik tablo (şu kaynaktan Yunanca περίοδος períodos = süreli veya 'devir dayım') tüm kimyasal elementlerin yer aldığı bir listedir, artan nükleer yük (atom numarası) sırasına göre. Periyodik tablonun prensibi, periyodik tabloda yer alan elementlerin sistematik bir tablo halinde derlenmesidir. Belirli bir atomun hangi kimyasal element olduğu, atom çekirdeğindeki proton sayısına göre belirlenir. Proton sayısı şu şekilde belirlenebilir: Proton sayısı, elementlerin periyodik tablosunda ilgili elementin atom numarası aracılığıyla okunabilir.

1. Hidrojen, H sembolüne sahip kimyasal bir elementtir (Latince hydrogenium "su üreticisi"; eski Yunanca ὕδωρ hydōr "su" ve γίγνομαι gignomai "olmak "tan gelir, arise'') ve atom numarası 1.

2. Karbon (Latince carbō, charcoal', Latinceleştirilmiş Carboneum veya Carbonium'dan) atom numarasına sahip kimyasal bir elementtir atom numarası 6 olan kimyasal element.

3. Azot (Latince: nitrogenium = nitrojen) atom numarası 7 olan kimyasal bir elementtir.

4. oksijen (tarihsel olarak oksijenyum veya kısaca oksijen olarak da adlandırılır; eski Yunanca ὀξύς oxýs ''keskin, sivri, asidik'' ve -gen, birlikte ''asit üreticisi, asit üreticisi'') atom numarası 8 olan kimyasal bir elementtir.

5. Fosfor (eski Yunanca φωσφόρος phōsphóros = ışık taşıyıcı), oksijenle reaksiyonab  girdiğinde beyaz fosforun parlamasından). Atom numarası 15 olan kimyasal bir elementtir.

6. Kükürt (lat. sulpur ve Yunanca sülfür veya kükürt) atom numarası 16 olan kimyasal birelementtir. Atom numarası 16.

Yukarıdaki kimyasal maddelerin tümü atomlardan oluşur (eski Yunanca ἄτομος átomos= bölünmez). Bir atomdan oluşan hidrojen atomu (atom numarası 1) bir proton ve elektron kombinasyonudur. Proton bir pozitif taşır ve elektron negatif bir temel yüke sahiptir, böylece elektron kılıfındaki elektron sayısı atomun elektriksel olarak nötr olması için atom çekirdeğindeki proton sayısına eşit olması gerekir.

Bir kimyasal madde belirli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir element, bir bileşik veya bir kimyasal ve fiziksel özelliklere sahib bir karışımdır.

Proton, Yunanca prõtos, "ilk" kelimesinden gelir.

Elektron, eski Yunanca élektron, "kehribar" kelimesinden gelir.

Element, Latince elementārius, temel, esas

Özetle, bir hidrojen atomu (proton/elektron kombinasyon nesnesi) elektriksel olarak nötrdür, ancak gerçekte değildir, çünkü hala iki temel yükten oluşur. Bu hidrojen atomu kendini gönüllü olarak ikinci bir hidrojen atomuna bağlar, bunun nedeni elektronun aynı anda her yerde olamayacağıdır. Bu nedenle bir tarafı Hidrojen atomu her zaman proton tarafından biraz daha domine edilir. Bu fark şu gerçeğe yol açmaktadır, bir hidrojen atomu çekilir, bu yüzden hidrojen molekülü H2 oluşur: rezonansdan, 2 proton ve 2 elektrondan oluşan kararlı, dinamik bir kombinasyon nesnesi oluşur.

Atomların biyolojik anlamı

Çeşitli bileşikler halindeki hidrojen, tüm canlılar için hayati önem taşır. İçinde su, tüm hücreler için bir ortam (belirli fiziksel veya kimyasal süreçlerin taşıyıcısı) görevi görür, tüm hücresel süreçler ve tüm madde taşımaları için. Su hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur. Karbon, azot, fosfor ve sülfür ile birlikte organik kimyadaki moleküllerin bir bileşenidir ve bunlar olmadan herhangi bir yaşam biçiminin var olması imkansızdır. Basitçe söylemek gerekirse: hidrojen atomları, madde olarak adlandırılan var olan her şeyin yapıldığı temel yapı taşlarıdır. Tüm maddeler proton ve elektronlardan oluşur.

Bir Proton ve Elektron sabit bir parçacıktır. Sabit bir parçacık, 6 invajinasyona sahip soğan şeklinde, sürekli olarak baş aşağı çevrilir ve çevrenin titreşmesine neden olur. Yöne bağlı olarak bu salınımların fazı, bu salınan nesnelerin birbirlerine yaklaşmasına ya da birbirlerinden uzaklaşmasına neden olur. Süreci iki üç boyutlu dişli çark olarak hayal edebilirsin, ya birbirini çeker ya da tam tersi olur.

Sarmal şekilde gelen ve giden dalgalar ayrılana kadar birbirlerinin içinden geçer ve diğer titreşim modelinde eksik bir parça bırakır. Bu salınım modelinin eksik sağa dönen (sola dönen) kısmı böylece sola dönen (sağa dönen) kısımda gerilim ortaya çıkar.

Elektriksel olarak gevşeme ve manyetik olarak gerilim, sorumlu olan kuvvet ve geri yükleyici kuvvettir, elektromanyetik alanın içsel açısal momentumu, yani elektromanyetik alanın fiziksel varlığı için önemli. Sadece çekim ve itme mekanizması değil, aynı zamanda tüm fiziksel özellikler, ancak bir madde parçacığının, bir madde parçacığı olduğunun farkına varıldığında anlaşılabilir ve resimsel olarak kavranabilir hale gelir. Gerçekte bir madde parçacığının kendi ebedi dönüşlerini gerçekleştirmekten başka bir şey yapmadığı ve kendi ebedi dönüşlerini ve titreşimdeki Mekanı ayarlamak için.

Mekan = Gök, kozmos, evren, universum, vakum vs.

Madde parçacıkları = proton/elektron (maddenin temel yapı taşları).

Madde = Atomların (bir molekül oluşturan) bir kombinasyonu ve maddeden gelen her şey fiziksel bedenler oluşturulabilir - katı, sıvı, gaz ve plazma.

Materyal = fiziksel olarak somut, madde ile ilgili.

Madde ve ışık mekanda nereden geliyor(du)? Birisi bu nesneleri mekana mı döküyor?

Bu soru şimdiye kadar sadece zihinsel (felsefi) temelde tartışılmıştır. Ancak birçok deneyle kanıtlanmıştır, ki önce:

TÜM fiziksel teorilere uygun olarak, boş alan olmadığını görüyoruz (gerçek vakum) ve TÜM teoriler mekanın bir şeyle (eter, parçacık-antiparçacıklar, Higgs alanı, vb.) doldurulmasına bağlıdır. Hangi isim seçilirse seçilsin, bu parçacıkların mekanın kendisinden oluştuğu inkar edilemez. Görüyoruz ki mekan madde haline gelir, yani kararlı bir maddi dinamik yapıya bürünebilir.

Mekanın fiziksel özelliği nedir?

Bu ortamın (mekanın) sürekli titreşim yeteneği, maddi dünyadaki tek fiziksel özelliktir. Diğer tüm özellikler salınım modellerinin dinamiklerinin geometrik düzenliliğidir. Mekanın fiziksel özelliği işte bundan kaynaklanmaktadır. Ortamın adı önemli değil bu ortamın fiziksel özelliği önemlidir.

 Madde parçacıkları veya ışık parçacıkları mekandaki yabancı cisimler değildir, aksine mekanın kendisi fotonların ve maddenin oluştuğu maddedir. Bu ifadenin kanıta ihtiyacı yok, bu bir gerçektir, deneylerde her gün binlerce kez gözlemlenmektedir.

Işık parçacıkları ve madde parçacıkları birbirlerine dönüşebildiklerinde momentum (spin) değiştirilir, yani şekillerde deforme edilebilen bir mekanımız vardır spin 1 (foton) veya spin ½ (proton ve elektron) olan nesneler.

Kısacası: Nesneler mekan-zamana gömülü değildir, ama mekan bu nesnelerdir. Hiçbir şey yok mekanda mekanın kendisinden başka. Hiçbir şey eklenmez ve hiçbir şey çıkarılmaz.

Mekan döner çünkü her tek sabit PARÇACIK kendi açısal momentumuyla mekana katkıda bulunur.

Her şey harekettir, her şey akar, özellikle de bir daire içinde.

Hareket, fiziksel varoluş için vazgeçilmez bir ön koşuldur.

Yalnızca maddi olan şey hareket edebilir. Maddi olan, mekansal olarak yerelleştirilebilen şeydir.

Yerelleştirilebilir olan şey titreşimli ve maddi olmalıdır.

Maddi olmayan şey titreşemez!

Titreşmeyen şey fiziksel olarak var değildir!

Kisa özet: Hidrojen tüm elementler arasında en basit, en ilkel olanıdır. Bir proton ve bir elektrondan oluşur. Bir proton ve bir elektron maddenin kararlı parçacıklarıdır. Maddenin her parçacığının bir salınım modeli. Maddenin her bir parçacığı (salınım modeli) kendi açısal momentumunu sonsuza dek üretir, sonsuza dek kendi açısal momentumuna sahiptir. Maddenin her parçacığı bir elektromanyetik alandır, maddenin her parçacığı bir perpetuum mobiledir (sürekli hareket eder). Her parçacık mutlak dinlenme halinde ışık hızında salınır. Madde parçacıkları yaşlanmaz, ister bir saniyelik ya da milyarlarca yıllık, önemli değil, sadece parçacıkların düzenlenmesi (insan, yıldız, gezegen vb.), yaşlanır.

Mekan toplam enerjiye sahiptir (yüzde 100). Örneğin, yeni bir gezegen 'yaratılırsa', bunun için gereken enerji mekanın sisteminden gezegenin sistemine taşınır (bir gezegen kapalı bir sistem değildir, bir gezegen mekan ile iç içedir!). Bir gezegen ölürse, enerji geri taşınır. Enerji dengesi her zaman dengelidir: Bu bir sisteme akan enerji eksi sistemden çıkan enerji = yüzde 100

Enerjinin korunumu yasası: Enerji, farklı enerji biçimleri arasında dönüştürülebilir, örneğin, kinetik enerjiden termal enerjiye. Enerji yaratılamaz veya yok edilmez. Enerji kaybı mümkün değildir!

Enerji bir obje (nesne) değil, bir objenin özelliğidir!

Mekandaki tek nesnenin küçük temel yükler olduğunun farkında olmalısın. Çok yakından bakarsan geriye kalan tek şey elektronlar ve protonlardır. Bununla birlikte MEKANI gözünde canlandırabilirsin: Mekanı bir deniz ve gezegenimizi da denizin içinde camsiz bir akvaryum olarak hayal et (cam bölme atmosferdir), akvaryum ve deniz aynı malzemeden oluşuyor.

Fizik ve kimya düzeyinde cansız madde ile canlı madde (bitkiler, hayvanlar ve insanlar) arasında kesinlikle hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Temel yükler olan proton ve elektronun mekanı bütünüyle oluşturan tek objeler olduğunu ve temel yükler olmadan hiçbir maddenin var olamayacağını görüyoruz. Var olan ve insanın duyularıyla algıladığı her şey temel yüklerden oluşur.

Olmak ya da olmamak? Soru bu değil.

Maddi varlık nedir? İşte soru bu!

Maddi varlığın maddi olmayan bilinçte algılanabilirliği maddenin hareketidir (titreşimidir). Yalnızca maddi olan obje hareket edebilir. Maddi olan, mekansal olarak yerelleştirilebilen (lokalizasyonu olan) objedir. Yerelleştirilebilir olan şey titreşimsel ve maddi olmalıdır. Maddi olmayan titreşemez.Titreşmeyen şey fiziksel olarak var değildir!

Fiziksel dünyada varlık olarak görünen şey gerçekte ebedi oluş halidir - Ortaya çıkma (protonlardan/elektronlardan) ve bozunma (protonlara/elektronlara).

Canlı varlıklar ana gezegenimizin tamamlanmamış ''ürünüdür'' ve gezegen de mekanın tamamlanmamış ''ürünüdür''.

Sadece bunu anladığımızda aşağıdaki soruları cevaplayabiliriz.

Ben nereden geliyorum?
Ben neyim?
Ben neredeyim?
Ben nereye gideceğim?

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
On 14.06.2023 at 15:30, Predictor yazdı:

Sadece bunu anladığımızda aşağıdaki soruları cevaplayabiliriz.

Ben nereden geliyorum?
Ben neyim?
Ben neredeyim?
Ben nereye gideceğim?

Doğa seni bu kadar önemsese idi senin atalarına da aynı soruyu sordururdu. Ama senin atomdan ve biolojik moleküllerden haberin daha 150 yıllık süreçten ibaret.

Okudum yazıyı ancak sonuç tamamen bencil bir bakış açısı.

Yani evrende milyonlarca canlı var ama bir tek insan çok önemli diyorsun. Diğerleri garnitür diyorsun.

Bence bu kadar emin konuşma.

İnsanın aç gözlü ve bencil karakteri sana bunları söyletiyor sadece. Geldiğimiz yer belli gideceğimiz yeri de kimse bilmiyor.

4.5 milyar yıllık dünya zamanında senin varlığın taş patlasa 100 yıl.

İnsanlığın toplam düşünsel bilinçsel ve organize yaşam evresi de 100 bin yılı geçmez.

Evrende herşey denge halindedir. Sen insan olarak evrenden daha fazla yararlandıkça sana bu soruları sordurarak biraz da keyfini kaçıracaktır.

Öldükten sonra hakkında kimse birşey bilmiyor. İşte bu cevapsız konu sana palavraları ve hayalleri öğreten şey.

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

Ama senin atomdan ve biolojik moleküllerden haberin daha 150 yıllık süreçten ibaret. 

Bunun gerçekleşmesinin 150 yıldan fazla süreceğini söyleyen bir doğa kanunu mı var?

Okudum yazıyı ancak sonuç tamamen bencil bir bakış açısı.

Bu senin kişisel görüşün. Fark etmediysen bilim forumundayız. Bilimde bir ifadenin çürütülmesi gerekir. Bunu yapabilir misin? Hadi koçum göster kendini!

 

Yani evrende milyonlarca canlı var ama bir tek insan çok önemli diyorsun. Diğerleri garnitür diyorsun. 

Ağzıma kelimeler koyma!

Bence bu kadar emin konuşma. 

Yukarıda yazdığım gibi: Hadi koçum göster kendini!

 

 Geldiğimiz yer belli gideceğimiz yeri de kimse bilmiyor. 

Ben biliyorum, üstteki makalede yazdım. Cesaretin varsa çürüt!

 

4.5 milyar yıllık dünya zamanında senin varlığın taş patlasa 100 yıl. 

Beni güldürme. Yazdığın şey kurgu! Eğer öyle değilse, kanıtla!

 

İnsanlığın toplam düşünsel bilinçsel ve organize yaşam evresi de 100 bin yılı geçmez. 

Yeryüzündeki yaşam, milyonlarca yıllık gelişimin, sürekli bir yaşam değişikliğinin ve günümüzde ölümün sonucudur.

 

Sen insan olarak evrenden daha fazla yararlandıkça sana bu soruları sordurarak biraz da keyfini kaçıracaktır. 

Ben ve var olan her şey evreniz, yani proton ve elektronuz. Eğer öyle değilse, çürüt! Hadi koçum göster kendini!

 

Öldükten sonra hakkında kimse birşey bilmiyor. İşte bu cevapsız konu sana palavraları ve hayalleri öğreten şey. 

Ben ve benim gibi bilimle uğraşanlar bunu onlarca yıldır biliyoruz. Eğer sen bilmiyorsan benim sorunum değil!

 

Predictor!

Link to comment
Share on other sites

46 dakika önce, Kahin yazdı:

@Bayram Tatili

Ama senin atomdan ve biolojik moleküllerden haberin daha 150 yıllık süreçten ibaret. 

Bunun gerçekleşmesinin 150 yıldan fazla süreceğini söyleyen bir doğa kanunu mı var?

Okudum yazıyı ancak sonuç tamamen bencil bir bakış açısı.

Bu senin kişisel görüşün. Fark etmediysen bilim forumundayız. Bilimde bir ifadenin çürütülmesi gerekir. Bunu yapabilir misin? Hadi koçum göster kendini!

 

Yani evrende milyonlarca canlı var ama bir tek insan çok önemli diyorsun. Diğerleri garnitür diyorsun. 

Ağzıma kelimeler koyma!

Bence bu kadar emin konuşma. 

Yukarıda yazdığım gibi: Hadi koçum göster kendini!

 

 Geldiğimiz yer belli gideceğimiz yeri de kimse bilmiyor. 

Ben biliyorum, üstteki makalede yazdım. Cesaretin varsa çürüt!

 

4.5 milyar yıllık dünya zamanında senin varlığın taş patlasa 100 yıl. 

Beni güldürme. Yazdığın şey kurgu! Eğer öyle değilse, kanıtla!

 

İnsanlığın toplam düşünsel bilinçsel ve organize yaşam evresi de 100 bin yılı geçmez. 

Yeryüzündeki yaşam, milyonlarca yıllık gelişimin, sürekli bir yaşam değişikliğinin ve günümüzde ölümün sonucudur.

 

Sen insan olarak evrenden daha fazla yararlandıkça sana bu soruları sordurarak biraz da keyfini kaçıracaktır. 

Ben ve var olan her şey evreniz, yani proton ve elektronuz. Eğer öyle değilse, çürüt! Hadi koçum göster kendini!

 

Öldükten sonra hakkında kimse birşey bilmiyor. İşte bu cevapsız konu sana palavraları ve hayalleri öğreten şey. 

Ben ve benim gibi bilimle uğraşanlar bunu onlarca yıldır biliyoruz. Eğer sen bilmiyorsan benim sorunum değil!

 

Predictor!

Anladım sen fazla egoist bir tipsin.

Eski adın predictor yeni adın kahin olmuş.

Tamam sen en doğrusun en iyisin bizi kazıdın yendin oyun da bitti.

Link to comment
Share on other sites

On 14.06.2023 at 15:30, Predictor yazdı:

Kisa özet: Hidrojen tüm elementler arasında en basit, en ilkel olanıdır. Bir proton ve bir elektrondan oluşur. Bir proton ve bir elektron maddenin kararlı parçacıklarıdır. Maddenin her parçacığının bir salınım modeli. Maddenin her bir parçacığı (salınım modeli) kendi açısal momentumunu sonsuza dek üretir, sonsuza dek kendi açısal momentumuna sahiptir. Maddenin her parçacığı bir elektromanyetik alandır, maddenin her parçacığı bir perpetuum mobiledir (sürekli hareket eder). Her parçacık mutlak dinlenme halinde ışık hızında salınır. Madde parçacıkları yaşlanmaz, ister bir saniyelik ya da milyarlarca yıllık, önemli değil, sadece parçacıkların düzenlenmesi (insan, yıldız, gezegen vb.), yaşlanır.

Var mı bilimsel bir çalışman?

Dinlenme halinde ışık hızına çıkmak deyimini sen mi uydurdun?

Proton da karalı değildir. Boş yapmışsın. Sana bunu anlattım üstteki yazıda ama egon seni fazla köreltmiş.

Her titreşen varlık bir enerji dizeyine sahiptir. Daha düşük enerji düzeyini bulursa enerji düzeyini düşürür. Proton da elektron da buna dahildir.

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

Var mı bilimsel bir çalışman? 

Yukarıdaki yazım bilimsel!

Dinlenme halinde ışık hızına çıkmak deyimini sen mi uydurdun? 

 Frekanslar hakkında bilgin var mı? Frekans nasıl ölçülür? Bilim camiası ışık hızı kavramını nasıl ortaya çıkardı?

 

Her titreşen varlık bir enerji dizeyine sahiptir. Daha düşük enerji düzeyini bulursa enerji düzeyini düşürür.

Bana bunun mümkün olduğu bir örnek göster?

Link to comment
Share on other sites

2 dakika önce, Kahin yazdı:

@Bayram Tatili

Var mı bilimsel bir çalışman? 

Yukarıdaki yazım bilimsel!

Dinlenme halinde ışık hızına çıkmak deyimini sen mi uydurdun? 

 Frekanslar hakkında bilgin var mı? Frekans nasıl ölçülür? Bilim camiası ışık hızı kavramını nasıl ortaya çıkardı?

 

Her titreşen varlık bir enerji dizeyine sahiptir. Daha düşük enerji düzeyini bulursa enerji düzeyini düşürür.

Bana bunun mümkün olduğu bir örnek göster?

Git entalpi ve iç enerji tablosuna bak anlarsın.

 

Link to comment
Share on other sites

Bir Proton ve Elektron sabit bir parçacıktır. Sabit bir parçacık, 6 invajinasyona sahip soğan şeklinde, sürekli olarak baş aşağı çevrilir ve çevrenin titreşmesine neden olur. Yöne bağlı olarak bu salınımların fazı, bu salınan nesnelerin birbirlerine yaklaşmasına ya da birbirlerinden uzaklaşmasına neden olur. Süreci iki üç boyutlu dişli çark olarak hayal edebilirsin, ya birbirini çeker ya da tam tersi olur.

Demişsin

------------------------------

Kuantlaşma teriminden haberin yok. Madem ukalalık yapılacak önce kuantum nedir onu öğren.

Enerji seviye farkları başka bir manyetik alanın varlığında ortaya çıkar.

Heisenberg belirsizlik ilkesi diye bir şey var.

S p d f obitalleri sadece manyetik alan varlığında elektronların bulunma olaslığının yüksek olduğu yerleri gösterir ama orada bulunması şart değildir.bunlar varsayımdır.

Boltzman enerji dağılım yasasını iyi öğren. Bir madde her an her enerji seviyesinde olabilir.

Gazların kinetik teoremi ve Schrödinger dalga teorisi ikinci bir manyetik alan varlığında geçerlidir.

Kuantlaşma seviyesi manyetik alanın durumuna göre değişebilir.

Link to comment
Share on other sites

Şu an, Kahin yazdı:

@Bayram Tatili

Git entalpi ve iç enerji tablosuna bak anlarsın. 

Matematiksel saçmalıkları kabul etmiyorum. Öyle değilse tam olarak nerede ve hangi sayfada yazıldığını bana göster!

Kıvırmanın ayrı boyutu da bu ama bayat bir şey. Temel genel kimya kitabının arka sayfalarında tablolar vardır oradan başla okumaya.

Yok ben anlamadım dersen , bu yazdıklarımı kağıda geçir üç kere oku suya ıslat ve iç. İçerken gargara da yap.

Artık senle tartışmam , zaten seviyesizliğin anlamı yok.

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

 

Artık senle tartışmam , zaten seviyesizliğin anlamı yok. 

Bir beyanı yorumlamak seviyesizlik değildir, bu bir fikirdir.

Seviyesizlik, insanların beyanlarına değil, yalnızca kişisel olarak kişilere atıfta bulunabilir: Bir kişinin aptal olduğunu söylemek kaba ve aşağılayıcıdır, ancak bir kişinin şu veya bu beyanının aptalca olduğunu söylemek caizdir!

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

 Kuantlaşma teriminden haberin yok. Madem ukalalık yapılacak önce kuantum nedir onu öğren.

Enerji seviye farkları başka bir manyetik alanın varlığında ortaya çıkar.

Heisenberg belirsizlik ilkesi diye bir şey var.

S p d f obitalleri sadece manyetik alan varlığında elektronların bulunma olaslığının yüksek olduğu yerleri gösterir 
ama orada bulunması şart değildir.bunlar varsayımdır.

Boltzman enerji dağılım yasasını iyi öğren. Bir madde her an her enerji seviyesinde olabilir.

Gazların kinetik teoremi ve Schrödinger dalga teorisi ikinci bir manyetik alan varlığında geçerlidir.

Kuantlaşma seviyesi manyetik alanın durumuna göre değişebilir. 

 

Heisenberg, iki ölçümün bu birbirinin yerine geçemezliğini belirsizlik olarak yorumlama fikrini ortaya attı. Bunu yaparken, deneylere veya gözlemlere dayanmıyordu, Born, Jordan ve Dirac'ın daha önce üzerinde çalıştığı matematiksel formalizme güveniyordu. Heisenberg'in 1926'daki yorumu hiçbir şekilde ikna edici değildi. 1929 gibi erken bir tarihte, tanınmayan E.U. London, Heisenberg'in belirsizliğinin açısal momentumun dikey bileşeni için geçerli olmadığına, yani hiçbir şekilde genel olmadığına dikkat çekiyor. O dönemdeki deneyler, özellikle Bothe ve Geiger'in yanı sıra Compton ve Simon tarafından yapılan deneyler, elektron yörüngelerinin açıkça belirlenebileceğini gösterdi.

Felsefeci Karl Popper, Heisenberg'in fikrini alaycı bir dille şöyle tanımladı: Heisenberg, nedensellik olmadığı gerçeğine nedensel bir açıklama getirmeye çalıştı.

Ayrıca basit bir deneyle belirsizlik ilkesinin yalnızca Heisenberg'in beyninde var olduğunu da belirleyebilirsin: Bir Gitar al eline ve başparmağını üst telin üzerine koy. Teli bir sonraki tele ger sonra bırak ve gitar teline yakından bak, telin titreştiği için görünmediğini göreceksin. Ama tel hala orada, yani 'yörüngesi' belli! Heisenberg'in belirsizlik senaryosu dediği şey budur.

 

Psi dalgası veya Schrödinger dalgası herhangi bir fiziksel dalgayı tanımlamaz, daha ziyade olasılık dalgalarını tanımlar. Tamamen matematiksel olarak, olasılıklar hiç dalgalanamaz, çünkü her zaman saf sayılardır.

Dalgaların bariz bir özelliği vardır: eğer yayılan bir dağ olarak tanımlarsan, bu dağ sürtünme ve diğer kayıplar sonucunda giderek daha düzleşir. Her dalga zamanla düzleşir ve sonunda tamamen kaybolur. Kuantum fiziğinin dalgalarıyla, tam olarak tam tersidir: Zamanın belirli bir noktasında (yani bir gözlem veya ölçüm sırasında) dalga aniden sıkışır ve tsunamiye benzer çok keskin bir dalga tepesi oluşur, 'görünüşte' hiçlikten ortaya çıkan bir şey. Aradaki fark, tsunami dalgasının zaten tam yükseklikte, yani su altında mevcut olması, psi dalgasının ise herhangi bir normal dalga gibi yavaş yavaş dağılmasıdır.

Bu sıkıştırma açıkça şu anlama gelir: Olasılık bir durumun kesinliği gözlemlendiğinde aniden kesinliğe dönüşür. 'Akıllı' bir matematikçi ve kuantum fizikçisi, azalmanın sadece insan beyninde, gözlemin farkında olurken gerçekleştirildiğini iddia etti. Bu da şu anlama geliyor: Eğer aya bakmazsak o zaman yoktur. Bu şekilde her insan, hoş olmayan çağdaşlarını görmezden gelerek onları ortadan kaldırabilen bir sihirbaz haline gelir. Keşke böyle olsaydı!

Kuantumla ilgili bir mucize daha ister misin? İşte burada: Elektronun kendi kendine müdahale (interfere) etmesi mucizesi!

Elektronlar dalga değil parçacıktır!

Interfere, dalga fiziğinin bir ifadesidir. Teknik terimi interferansdır, müdahale (interfere) etmekle ilişkili fiildir.

Aslında, elektronların ara sıra dalgaların özellikleri vardır: Kendilerini 'dalgalar' halinde düzenleyebilirler. Farklı dalgalar birbirleriyle etkileşime girebilir, üst üste gelebilir, birbirini güçlendirebilir, vb. Ama kendine müdahale eden tek bir elektron? Bunu nasıl yapması gerekiyor? Kim kime müdahale ediyor? Sadece tek bir parçacık var!

 

Kısacası: bunların hepsi matematiksel saçmalıklardan ibaret!

Link to comment
Share on other sites

@kahin mucize diye bir şey yoktur . Senin bilmediğin birşey vardır. Henüz keşfedilmemiş yada tesadüf olan birşey vardır.

Belirsizlik ilkesi hala geçerliliğini korur.

Kuantum dalga fiziği dediğin şey Newton klasik fizik yasalarından türetilir.

Burada teknik bilgi vermem prensip gereği. İstersen çok merak ediyorsan genel fizik 1 survey beichner kitabını al oku. Yada Atkins fizik 1 dalga mekaniği bölümünden al oku.

Elektron ve proton varlığı sadece manyetik alanda ortaya çıkar. Proton ve elektron bazen yer değiştirir. Protonun + yüklü olması hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan bileşke manyetik alan vektörünün  elektronun bileşke manyetik alan vektörüne göre ters yönde olmasıdır.

Geri kalan yazılarına vereceğim cevap şu , bıt bıt gak guk cik cik

Link to comment
Share on other sites

@Bayram Tatili

 

Senin bilmediğin birşey vardır.

Hayır, çünkü mekan protonlardan ve elektronlardan oluşuyor.

 

Henüz keşfedilmemiş yada tesadüf olan birşey vardır. 

Keşfedilecek hiçbir şey kalmadı. Bana insanların mekanın kendisiyle ilgili olarak son 50 yılda neler keşfettiğini gösterebilirmisin? Tesadüf diye bir şeyin var olduğuna inanmamızın nedeni bilgi eksikliğidir, doğal olarak yoktur.

 

Belirsizlik ilkesi hala geçerliliğini korur. 

Entelektüel gevezelik yapma, göster göreyim?

 

Kuantum dalga fiziği dediğin şey Newton klasik fizik yasalarından türetilir. 

Ama, Newton'un klasik fiziği matematiksel saçmalıklar üzerine inşa edilmedi.

 

Burada teknik bilgi vermem prensip gereği. İstersen çok merak ediyorsan genel fizik 1 survey beichner kitabını al oku. 
Yada Atkins fizik 1 dalga mekaniği bölümünden al oku.

Bana önerdiğin kitapları zaten okuduysan neden onlar hakkında yazmıyorsun? Neden yazdıklarımı çürütmüyorsun? Yoksa kitapları hiç okumadın mı?

 

Elektron ve proton varlığı sadece manyetik alanda ortaya çıkar. 

Senin organik madden neyden oluşur? Sen neyin içindesin? Vücudunun ve bütün görmüş oldugun maddelerin (cansız ve canlı) hacime ihtiyacı var, değil mi? Gezegenimiz neyin içerisinde? Bir hiçin içinde olamaz, değil mi?

Yoksa sen bir 'hiç' misin?

Link to comment
Share on other sites

44 dakika önce, Kahin yazdı:

@Bayram Tatili

 

Senin bilmediğin birşey vardır.

Hayır, çünkü mekan protonlardan ve elektronlardan oluşuyor.

 

Henüz keşfedilmemiş yada tesadüf olan birşey vardır. 

Keşfedilecek hiçbir şey kalmadı. Bana insanların mekanın kendisiyle ilgili olarak son 50 yılda neler keşfettiğini gösterebilirmisin? Tesadüf diye bir şeyin var olduğuna inanmamızın nedeni bilgi eksikliğidir, doğal olarak yoktur.

 

Belirsizlik ilkesi hala geçerliliğini korur. 

Entelektüel gevezelik yapma, göster göreyim?

 

Kuantum dalga fiziği dediğin şey Newton klasik fizik yasalarından türetilir. 

Ama, Newton'un klasik fiziği matematiksel saçmalıklar üzerine inşa edilmedi.

 

Burada teknik bilgi vermem prensip gereği. İstersen çok merak ediyorsan genel fizik 1 survey beichner kitabını al oku. 
Yada Atkins fizik 1 dalga mekaniği bölümünden al oku.

Bana önerdiğin kitapları zaten okuduysan neden onlar hakkında yazmıyorsun? Neden yazdıklarımı çürütmüyorsun? Yoksa kitapları hiç okumadın mı?

 

Elektron ve proton varlığı sadece manyetik alanda ortaya çıkar. 

Senin organik madden neyden oluşur? Sen neyin içindesin? Vücudunun ve bütün görmüş oldugun maddelerin (cansız ve canlı) hacime ihtiyacı var, değil mi? Gezegenimiz neyin içerisinde? Bir hiçin içinde olamaz, değil mi?

Yoksa sen bir 'hiç' misin?

Boş konuştuğun için cevap veriyorum , bıt bıt bıt bıt

Madde boştur demiyorum ki , bilgi altyapın çok eksik olduğu için benim dediklerimi sen öyle anladın sadece.

Git biraz çalış gel. Teknik bilgi vermem asla.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...